Projekt “Poprawa konkurencyjności firmy LIDER poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego
oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie dodatkowego stanowiska pracy”

OPIS PROJEKTU:

Cel operacji: Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego wraz z wyposażeniem oraz utworzenie dodatkowego miejsca pracy na stanowisku menagera obiektu.

   W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
– Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 szt.

– Liczba operacji polegających na utworzeniu lub rozwoju  przedsiębiorstw lub gospodarstw rybackich w ramach LSR – 1 szt.

Realizacja projektu:  13.03.2019 roku – 31.12.2020 roku

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 215 318,04 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych 215 318,04 zł.

Kwota dofinansowania: 107 658,00  zł.

Projekt współfinansowany Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


  Zapytania ofertowe:
    – Budowa 1 budynku letniskowego na dz. nr ew. 250 obręb 10 Pęczniew, gm. Pęczniew (02.08.2020)